je samostatný školský internát /ďalej ŠI/, ktorého súčasťou je školská jedáleň /ŠJ/. Nachádza sa v centre mesta, v blízkosti stredných škôl /Stredná priemyselná škola dopravná, Stredná odborná škola technická/. Zabezpečujeme výchovno–vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie pre 210 žiakov stredných škôl. Priestory ŠI vytvárajú podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov v 10 študovniach, klube mladých, knižnici, ateliéri, fitness, malej telocvični, posilňovni, počítačovej miestnosti, redakčnej rade, stolnom tenise, vzdelávacom centre, hudobnej miestnosti. Súčasťou výchovných skupín /VS/ sú 4 kuchynky. Pre účely žiakov sú k dispozícii počítače, laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie, profesionálna kopírka , digitálny fotoaparát, videokamera, TV - prijímače, DVD prehrávače, wifi, dataprojektor, klavír, hudobná aparatúra, posilňovacie zariadenie, športové vybavenie...                                                                                                 

     V školskom internáte máme žiakov zo zvolenských stredných škôl - Stredná priemyselná škola dopravná, Stredná odborná škola technicá, Súkromná stredná umelecká škola, Pink Harmony Academy, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Stredná odborná škola drevárska. Výchovná činnosť ŠI prebieha v 6 výchovných skupinách, pod odborným vedením skupinových vychovávateľov. Svojim výchovným programom školského internátu nadväzujeme  na výchovno-vzdelávaciu činnosť škôl, ktoré ubytovaní žiaci navštevujú.

     Pedagogickí zamestnanci ŠI sa pravidelne zúčastňujú rodičovských združení stredných škôl, klasifikačných porád a informačných stretnutí s rodičmi v rámci spolupráce so školou. Individuálne riešia s triednymi učiteľmi výchovno-vzdelávacie problémy žiakov.

     Neoddeliteľnou súčasťou voľno časových aktivít v ŠI je záujmová činnosť realizovaná v záujmových krúžkoch zameraných na neformálne vzdelávanie /doučovanie v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku, matematike/, na kultúru /návšteva divadelných predstavení, recitácia, hra na hudobný nástroj, písanie časopisu, organizovanie kultúrnych podujatí/, na šport /futbal, volejbal, plážový volejbal, stolný tenis, posilňovanie, fitness, netradičné športy, šach, dáma/, na získanie zručností /v oblasti výpočtovej techniky, kulinárstva, aranžovania, ľudovej tvorivosti/. Žiaci sa aktívne zapájajú najmä do aktivít so športovým zameraním, tvorbe internátneho časopisu a  pri organizovaní zábavných,  kultúrnych a športových akcií.