Prijímanie nových žiakov

Prijatie žiakov sa podmieňuje vyplnenou prihláškou pre školský internát. 

Riaditeľka školského internátu rozhoduje o prijatí žiaka do školského internátu na príslušný školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka.

Rozhodnutie o prijatí do školského internátu si prevezme zákonný zástupca žiaka v deň prvého rodičovského združenia v školskom internáte, ktoré sa koná poslednú sobotu v mesiaci jún.

 

Prijímacie konanie žiakov ubytovaných v školskom internáte na nový školský rok

Prihláška do školského internátu je platná na jeden školský rok. Pobyt v školskom internáte sa končí, ak o skončenie pobytu v školskom internáte písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak, alebo ak žiak prestal byť žiakom školy.

Žiak, ktorý má záujem o ubytovanie, odovzdá vyplnenú prihlášku do školského internátu príslušnému   skupinovému vychovávateľovi. K prijatiu sa vyjadrí prijímacia komisia. Rozhodnutie o prijatí žiaka vydáva riaditeľka školského internátu.