RADA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

Rada školského zariadenia patrí medzi samosprávne orgány školského internátu. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú na prácu v internáte. Rada školského zariadenia je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školského internátu v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov nášho internátu. Riadi sa štatútom Rady školského internátu.

Predseda: Iveta Glaichová – volený člen z radov ostatných pedagogických zamestnancov

Ing. Beáta Gažúrová– delegovaný člen za BBSK

Mgr. Marianna  Kemková – delegovaný člen za BBSK

Ing. Peter Košík, PhD. – delegovaný člen za BBSK

Matej Snopko – delegovaný člen za BBSK

Mgr. Soňa Smiešna – volený člen z radov pedagogických zamestnancov

Peter  Liška – volený člen z rodičov žiakov školského internátu

Adriana  Pavlovová- volený člen z rodičov žiakov školského internátu

Jarmila Hozzová - volený člen z rodičov žiakov školského internátu

                   

METODICKÉ ZDRUŽENIE

Metodické združenie (MZ) je združením pedagógov, ktorého postavenie určuje smernica MŠ s jasne vymedzenými kompetenciami. Ako metodický a poradný orgán riaditeľa sa zaoberá výchovno-vzdelávacími potrebami, koordinuje ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Ciele, úlohy, prostriedky, metódy a formy MZ vyplývajú z aktuálnych a perspektívnych potrieb školy i zámerov štátnej vzdelávacej politiky. Je jedným zo systémových článkov riadiacej štruktúry školy. Umožňuje kvalifikovane a pružne pracovať s informáciami, rýchlo poskytovať metodickú pomoc a výmenu pedagogických skúseností. Opiera sa o tímové riešenie výchovno-vyučovacích problémov a to o jeho kreativitu a tvorivosť.

 

RADA ŽIAKOV ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Rada žiakov (RŽ)  je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Ide o spoločenstvo žiakov, ktoré má vlastný štatút a plán aktivít.

Našu radu žiakov tvorí deväť žiakov, ktorí vo voľbách získali právo zastupovať a prezentovať návrhy a požiadavky žiakov ubytovaných v internáte. Pre členov rady žiakov je to zaujímavá výzva niečo zmeniť alebo ovplyvniť, aby bol život v internáte pestrý a harmonický.

Rada žiakov sa podieľa na realizácii mnohých atraktívnych kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Cieľom RŽ je prispievať k lepšej a užšej spolupráci žiakov, pedagogických zamestnancov a vedenia školského internátu a propagovať dobré meno internátu. Rada žiakov napomáha pri riešení prijateľných podmienok a návrhov zo strany žiakov.

Predseda RŽŠI:      Slavomír Gubán

Podpredseda RŽŠI  Kristína Rendeková

Členovia RŽŠI          Michal Štec

                                Jirí Kotek

                                Natália Krajčírová

                                Stanislav Harvan

                                Erik Mihálik

                                Diana Kováčová

                                Sofia Katinová