Mesačný poplatok za ubytovanie pre žiakov stredných škôl: 35,- €
Ubytovanie je potrebné uhradiť najneskôr
do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu: 7000405747/8180 (štátna pokladnica)
alebo poštovou poukážkou.

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0040 5747

BIC: SPSRSKBA

Žiaci sú ubytovaní v trojposchodovej budove. Ubytovanie je zabezpečené v trojposteľových izbách. Izba je zariadená troma váľandami, písacími stolíkmi, knihovníčkou a skriňami. V každej výchovnej skupine sú sociálne zariadenia,
študovňa s TV, prezuváreň, kancelária vychovávateľa, kuchynka s chladničkou, mikrovlnná rúra a rýchlo varná kanvica.

Žiacke izby ...

   

V školskom internáte je vybudovaná knižnica s množstvom vhodnej literatúry pre mladých ľudí v rôznych žánroch. Knižnica
eviduje okolo 800 zväzkov. V tomto školskom roku sa zakúpilo 71 nových kníh, z toho 5 kníh z odbornej literatúry, 3 knihy
náučnej literatúry, 1 cestopis a ostatné knihy sú beletria. Žiaci si tu môžu vypožičať jednak literatúru potrebnú do školy 
v rámci povinného čítania, ale aj literatúru na zmysluplné vyplnenie voľného času.

Študovňa, Knižnica a vzdelávacie centrum ...
     

V rámci celého školského internátu sú žiakom k dispozícii na športovanie posilňovňa, fitness a malá telocvičňa vybavené
moderným posilňovacím zariadením, stolnotenisová miestnosť. V prípade pekného počasia žiaci môžu využívať ihriská v areáli TA.

Posilovňa, Fitness a Malá telocvičňa ...
     

Ubytovaní žiaci v školskom internáte môžu využívať aj internetovú miestnosť vybavenú počítačmi pripojenými na internet,
klub mladých, ateliér, miestnosť pre hudobne nadaných.

Hudobná miestnosť, Ateliér a Počítačová miestnosť ...
     

Na voľnočasové aktivity slúži Klub mladých. Je to spoločenská miestnosť, v ktorej sa nachádza video, DVD prehrávač.
Žiaci tu majú možnosť hrať sa spoločenské hry.

Klub mladých, Redakčná rada a Stolný tenis ...