STRAVOVANIE

Stravovanie je poskytované vo vlastnej školskej jedálni s kuchyňou priamo v budove školského internátu.

Stravníci majú k dispozícii čipové kľúče, prostredníctvom ktorých si objednávajú menu z jedálneho lístka v objednávacom termináli umiestnenom v priestoroch školskej jedálne. Čipový kľúč si študenti zakúpia pri nástupe u vedúcej školskej jedálne za 6,00 € v hotovosti /čipový kľúč bude žiak používať počas celého štúdia/. Tento čipový kľúč slúži na objednávanie stravy, vyhlasovanie stravy.

Prvá platba u žiakov prvých ročníkov za stravu bude realizovaná poštovou poukážkou. Variabilný symbol pridelí vedúca školskej jedálne až po realizovanej platbe šekom, po zaevidovaní stravníka.

Stravu je potrebné uhradiť najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu:
7000395112/8180 /Štátna pokladnica/, alebo poštovou poukážkou.

IBAN: SK65 8180 0000 0070 0039 5112

BIC: SPSRSKBA

 

CENY  JEDLA

Ceny a časy výdaja jedál sú platné od  01.01.2019.

 

Stravná jednotka

Doplatok réžie

Spolu

Raňajky + desiata

0,72 €

0

0,72 €

Obed

1,26 €

0,30 €

1,56 €

Večera + olovrant

0,93 €

0,19 €

1,12 €

Spolu

2,91 €

0,49 €

3,40 €

 

Poplatok za celodennú stravu pre ubytovaných žiakov je 68€.

Poplatok za polpenziu pre ubytovaných žiakov je 36,80€.

Žiaci, ktorí si nahlásia suchý obed, si ho vyzdvihnú spolu so suchou večerou pri raňajkách.

Stravníci majú prostredníctvom čipových kariet možnosť výberu: 

·          z dvoch druhov raňajok, prípadne balíček

·          z dvoch teplých jedál na obed, prípadne balíček  (suchý obed sa vydáva pri raňajkách) 

·          z dvoch teplých jedál na večeru, prípadne balíček  (suchá večera sa vydáva pri obede)

V prípade choroby alebo neprítomnosti je možné odhlásiť sa zo stravy  osobne  alebo telefonicky  na čísle  045/5334207-kl.17, 045/5366363   vždy  24 hod. vopred do 14.00 hod

Stravníci si môžu sami odhlásiť stravu alebo  zmeniť stravu v jedálnom lístku, ktorý je zverejnený na webovej stránke školského internátu v sekcii OZNAMY – Objednávanie stravy

 

 

Pripomienky a návrhy k strave môžu žiaci predložiť ihneď u vedúcej školskej jedálne, alebo na zasadnutí stravovacej komisie.


UPOZORNENIE:
V prípade, že poplatok za stravu nie je pripísaný na účet k 1. dňu v aktuálnom mesiaci, žiakovi sa zablokuje stravovanie.