PREVÁDZKOVÝ PORIADOK školskej jedálne pri Školskom internáte, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen:

- úradné hodiny pre styk so stravníkmi, vedúca školskej jedálne: pondelok - štvrtok: 7,00 - 15,15 hod, piatok: 7,00 - 14,00 hod.
- do jedálne vstupujeme s identifikačným čipom, keď máme na daný deň objednanú stravu.
- zo stravovania sa odhlasuje 24 hod vopred.
- pokiaľ sa stravník rozhodne nechodiť na stravu, zablokuje si účet u vedúcej školskej jedálne.
- pri odbere stravy je každý stravník povinný identifikovať sa svojim čipom priložením k čítaciemu zariadeniu.
- po dobu výdaja sa stravník riadi pokynmi pedagogického dozoru a zamestnancov školskej jedálne.
- pokiaľ dôjde počas výdaja stravy k znečisteniu podlahy, stolov, stoličiek, pedagogický dozor túto skutočnosť oznámi zamestnancom školskej jedálne pri odkladacom pulte, ktorí zabezpečia nápravu.
- pri vzniku úrazu v školskej jedálni spisuje záznam o úraze zamestnanec, ktorý vykonáva pedagogický dozor.
- pri poškodení, rozbití inventáru - pohár, tanier - stravník škodu uhradí podľa cenníka u vedúcej školskej jedálne.
- stravníci použitý riad odnesú na odkladací pult, pri jedle nerušia ostatných stravníkov, neplytvajú zbytočne jedlom.
- za stravu sa platí mesiac vopred. Preplatky za stravu sa posielajú po skončení školského roka , štvrté ročníky po ukončení dochádzky /rodičom na účet/.
- preplatky za stravu je možné vysporiadať aj skôr, ak má stravník vysoké preplatky
- harmonogram stravovania je potrebné dodržiavať, každá zmena v stravovaní sa musí nahlásiť.